ZAKON O ZDRAVILIH – Izdaja zdravil preko medmrežja (126. člen)

482

Zdravila, ki se ne izdajajo na podlagi zdravniškega ali veterinarskega recepta, se smejo z dovoljenjem ministra, izdajati prek medmrežja.
Izdaja zdravila prek medmrežja je prodaja zdravila na drobno, vključno z ustrezno in strokovno neodvisno podporo s svetovanjem o uporabi zdravila in transportom ter vročitvijo zdravila, ki zagotavljata kakovost in varnost uporabe zdravila.

Izdaja zdravil prek medmrežja se opravlja v lekarnah in specializiranih prodajalnah za zdravila. V specializiranih prodajalnah se izdajajo prek medmrežja le zdravila, ki se lahko prodajajo v specializiranih prodajalnah za zdravila.

Lekarna ali specializirana prodajalna za zdravila mora za opravljanje izdajanja zdravil prek medmrežja izpolnjevati naslednje pogoje:
–    Ima urejeno medmrežno prodajo v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje in varstvo potrošnikov glede prodaje prek medmrežja,
–    Zagotavlja varnost pri ustvarjanju, pošiljanju, prejemanju, shranjevanju ali drugi obdelavi podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
–    Zagotavlja sistem kakovosti, ki smiselno upošteva načela in smernice dobre distribucijske prakse za zdravila glede sledljivosti, transporta in dostave zdravil na mesto vročanja,
–    Zagotavlja strokovno svetovanje o posameznem zdravilu.
–    Lekarna ali specializirana prodajalna za zdravila na svoji spletni strani uporablja skupni logotip, ki ga določi Evropska komisija na podlagi Direktive 2011/62/EU, in vključuje varno povezavo na seznam ponudnikov izdaje zdravil prek medmrežja pri ministrstvu, pristojnem za zdravje. Skupni logotip se navede na vsaki strani spletnega mesta lekarne ali specializirane prodajalne za zdravila.

Ministrstvo, pristojno za zdravje, vzpostavi spletno mesto, ki vsebuje informacije o:
–    Nacionalni zakonodaji, ki ureja izdajo zdravil prek medmrežja,
–    Skupnem logotipu iz prejšnjega odstavka,
–    Seznamu ponudnikov izdaje zdravil prek medmrežja in njihovih spletnih naslovih,
–    Tveganjih, povezanih z zdravili, ki se javnosti nezakonito prodajajo prek medmrežja,
–    Povezavi na spletno stran EMA, ki vsebuje informacijo o veljavni zakonodaji Evropske unije o ponarejenih zdravilih in povezavo do spletnih strani pristojnih organov držav članic glede informacij iz prve, druge, tretje in četrte alineje tega odstavka.

Spletno mesto ponudnika izdaje zdravil prek medmrežja vsebuje naslednje podatke:
–    Ime in sedež lekarne z navedbo organizacijske enote, v kateri se izdaja zdravila prek medmrežja ali specializirane prodajalne za zdravila, ki opravlja izdajo zdravila prek medmrežja,
–    Odgovorno osebo za izdajo zdravil prek medmrežja,
–    Kontaktne podatke ministrstva, pristojnega za zdravje,
–    Povezavo na spletno mesto ministrstva, pristojnega za zdravje, iz sedemnajstega odstavka tega člena.

Več informacij v priloženi izdaji T-informacij Trgovinske zbornice Slovenije.