Mnenje Informacijske pooblaščenke – Varstvo osebnih podatkov: pridobivanje soglasja potrošnikov v izvajanje segmentiranega trženja s strani članov kluba zvestobe

359

Podjetje je podalo na Informacijsko pooblaščenko (IP) zaprosilo za mnenje glede pridobivanja soglasja za izvajanje segmentiranega trženja s strani članov kluba zvestobe. V nadaljevanju navajamo odgovor IP v celoti.

»Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Splošna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je določena v 8. členu ZVOP-1. Ta v prvem odstavku določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Pri tem pa je treba upoštevati, da mora biti namen obdelave osebnih podatkov določen v zakonu, v primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov, ki mora biti ustavno in zakonsko dopusten, obdelovati pa se smejo le tisti osebnih podatki, ki so primerni in nujno potrebni za uresničitev opredeljenega namena in ne pomenijo neupravičenega posega v zasebnost in dostojanstvo posameznika. Za zasebni sektor, kamor spadajo tudi trgovska podjetja, je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov konkretneje opredeljena v 10. členu ZVOP-1. Po določbi prvega odstavka 10. člena ZVOP-1 se osebni podatki v zasebnem sektorju lahko obdelujejo, če tako določa zakon, ali če je posameznik v to privolil. Zakonodajalec je namreč v skladu s svobodo gospodarske pobude in podjetništva v ZVOP-1 določil, da lahko zasebni sektor svobodno odloča o tem, katere osebne podatke bo zahteval od posameznika kot pogoj za sklenitev določenega pravnega posla z njim, v kolikor ni obseg potrebnih osebnih podatkov za posamezen posel zakonsko določen. Vsak poslovni subjekt sam določa pogoje poslovanja za imetnike svoje kartice zvestobe, vendar pa pri tem ne more zaobiti temeljnih načel obdelave osebnih podatkov – načela poštenosti, zakonitosti in sorazmernosti.

Privolitev posameznika je torej edina pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v primeru članov kluba zvestobe. Zaradi tega je ustrezna informiranost posameznika, na podlagi česar šele lahko poda svojo privolitev kot prostovoljno izjavo volje v obdelavo določenih osebnih podatkov za določene namene, bistvena pri presoji zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Posameznikova privolitev namreč v primerih članov kluba zvestobe za trgovca pomeni pravno podlago za obdelavo njihovih osebnih podatkov. Na zakonit in pošten način pridobljena privolitev posameznika pa je bistvenega pomena za ugotavljanje odgovornosti glede morebitnih kršitev zakonitosti obdelave osebnih podatkov.

Načelo poštene obdelave osebnih podatkov je neke vrste generalna klavzula, ki zahteva dobroverno in predvsem nezavajajoče ravnanje tistih, ki obdelujejo osebne podatke. To načelo na primer zahteva, da se v primeru zbiranja osebnih podatkov na podlagi privolitve namena obdelave osebnih podatkov ne sme navesti nejasno ali tako, da ga je mogoče preširoko razlagati. Na takšen način se lahko posameznika zavede, da poda osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov v zmotnem prepričanju. O pošteni obdelavi osebnih podatkov tako vsekakor ne moremo govoriti v primeru, da upravljavec posameznika o namenu obdelave njegovih osebnih podatkov obvesti le v sklopu svojih splošnih pogojev, ki so napisana v neverjetno drobnem tisku oziroma celo na povsem ločenem papirju ali celo mediju. Zaradi navedenega Pooblaščenec meni, da je treba za zagotovitev poštene obdelave osebnih podatkov vsaj informacije, ki jih določa prvi odstavek 19. člen ZVOP-1 (podatki o upravljavcu in namenu obdelave osebnih podatkov) posamezniku predstaviti na enostavno dosegljiv način, nedvoumno in v primerni velikosti tiska (slednje velja še posebej pri pridobivanju soglasja s strani upokojencev za namene včlanitve v klub Senior).

Drugi odstavek 72. člena ZVOP-1, ki določa pogoje za izvajanje segmentiranega trženja določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov neposredno trženje na podlagi drugih podatkov kot so le kontaktni podatki, izvaja zgolj na podlagi izrecne in praviloma pisne privolitve posameznika. Posamezniki morajo imeti torej v primeru segmentiranega trženja možnost izrecno soglašati v tako obdelavo osebnih podatkov. Pooblaščenec zato meni, da bi morali kot upravljavec osebnih podatkov, ki osebne podatke pridobivate in nadalje obdelujete na pošten način, posameznike o segmentiranem trženju, kot specifičnemu namenu obdelave osebnih podatkov, obveščati izrecno, kar pomeni, da bi morali njihove privolitve v obdelavo osebnih podatkov za ta namen pridobivati ločeno.«

Vir: Spletna stran IP, februar 2014.