Pogoji članstva

Osnovni namen Združenja je:

Dejavnost Združenja temelji na definiranju in promoviranju standardov storitev na področju digitalnega in direktnega marketinga, zagotavljanju napredka in kvalitete na tem področju ter ustvarjanju dobrega imena panoge na trgu.

V skladu s temeljno usmeritvijo so cilji Združenja naslednji:

 • združevanje vseh tistih, ki opravljajo ali uporabljajo storitve ali pa so ponudnik medijev digitalnega in direktnega marketinga zaradi njihovega strokovnega izpopolnjevanja in usmerjanja v uspešnejše delovanje,
 • posredovanje pobud za izdajo in sprejemanje zakonov in predpisov,
 • obravnavanje in posredovanje mnenj iz prakse o posameznih strokovnih vprašanjih,
 • skrb za dvig dobrega imena panoge na trgu ter posledično zaščita interesov članov Združenja,
 • ustvarjanje pogojev za izmenjavo informacij in medsebojnega sodelovanja na področju digitalnega in direktnega marketinga
 • uvajanje in izvajanje načel Kodeksa digitalnega in direktnega marketinga,
 • zagotavljanje in spremljanje kvalitete storitev digitalnega in direktnega marketinga.

Za doseganje svojih ciljev opravlja Združenje naslednje dejavnosti:

 • prireja razstave
 • pripravlja posvetovanja o gospodarskopravnih in drugih pravnih vprašanjih z gospodarskimi družbami in državnimi organi,
 • sodeluje z državnimi organi, zbornicami in drugimi organizacijami z namenom vplivanja na sprejetje zakonov in predpisov s področja dejavnosti Združenja,
 • s svojim programom sodeluje z organizacijami, ki se ukvarjajo z raziskovalno, razvojno in aplikativno dejavnostjo ter izobraževanjem in usposabljanjem.
 • obvešča člane o dogajanjih, pomembnih za njihovo stalno delovno usposobljenost,
 • daje in organizira pomoč članom Združenja,
 • sodeluje z drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z digitalnim in direktnim marketingom in z mediji, ki so posredniki digitalnega in direktnega marketinga,
 • pospešuje osnovno in dopolnilno izobraževanje članov Združenja na področju digitalnega in direktnega marketinga,
 • Združenje je aktivno v Združenju evropskih združenj za direktni marketing
  • FEDMA,
 • sledi novostim v zakonodaji Evropske skupnosti in dogajanju v EU in svetu
 • seznanja člane Združenja z namenom sprejema posameznega predpisa, njegovo vsebino in posledicami, mi utegnejo nastati ob njegovem izvajanju.

ČLANSTVO, PRAVICE IN DOLŽNOSTI

Združenje pozna naslednje oblike članstva:

 • redni član,
 • častni član,
 • pridruženi član.

Redni član je lahko vsak državljan Republike Slovenije.

Častni član je lahko fizična oseba z dolgoletnim uspešnim delovanjem na vsaj enem od področij delovanja Združenja.

Pridruženi član je lahko fizična, ki aktivno deluje na področju, ki je povezano z delovanjem društva in izrazi željo za sodelovanje z Združenjem.

Redni član sprejema določila statuta ZDDM, plačuje članarino in aktivno sodeluje v delu Združenja. V združenju so le polnoletne osebe.

Redni člani imajo naslednje pravice in dolžnosti:

 • da aktivno sodelujejo pri vseh dejavnostih Združenja;
 • da volijo in so lahko izvoljeni v organe Združenja;
 • da dajejo predloge in glasujejo pri vseh obravnavah in sklepanjih na občnem zboru in sestankih organov Združenja;
 • da se strokovno usposabljajo in povečujejo strokovnost digitalnega in direktnega marketinga na področju Slovenije;
 • da redno plačujejo članarino.

Častni člani so lahko prisotni na sejah Občnega zbora ali upravnega odbora Združenja, kjer lahko podajajo svoja mnenja, nimajo pa pravice glasovati. Oseba postane častni član, če tako odloči upravni odbor.

Pridruženi člani so lahko prisotni na sejah Občnega zbora, kjer lahko podajo svoje mnenje, nimajo pa pravice glasovanja. Osebna postane pridruženi član na zaprosilo, o čemer odloči upravni odbor. Evidenco članstva vodi sekretar združenja.

Častni in pridruženi člani ne plačujejo članarine.

Članstvo v Združenju preneha:

 • z izstopom, tako da član poda društvo izjavo o izstopu
 • z neizpolnjevanjem pravic in dolžnosti (npr. plačilo članarine), kar ugotovi upravni odbor in člana izključi
 • s smrtjo.

Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva objavi upravni odbor v biltenu ali e-novicah Združenja.

ČLANARINA

Redni člani plačujejo članarino enkrat letno do roka, ki ga vsako leto določi upravni odbor.

Višino članarine določa upravni odbor na seji za v sako leto posebej in sicer v januarju novega leta. Kdor ne plača članarine, ni član Združenja. Izjema je upravni in nadzorni odbor, katerih članom ni potrebno plačevati članarine zaradi njihovega angažiranja v dejavnostih združenja.

Upravni odbor lahko članu, na njeno obrazloženo prošnjo članarina zniža, če je to opravičeno glede na njeno plačilno sposobnost ali velikost. Upravni odbor lahko določenim članom izredno in začasno odobri oprostitev plačila članarine.